.

Bürgschaft

Dieses E-Learning Lernnugget beschäftigt sich mit dem Thema Bürgschaft

  • Was ist eine Bürgschaft
  • Gefahren bei einer Bürgschaft
  • Alternativen zur Bürgschaft

Empfohlen ab der 12. Schulstufe, Dauer: 15 Min

Lernnugget Bürgschaft (ohne SprecherIn) starten

Lernnugget Bürgschaft (mit SprecherIn) starten